Jun.13

5 วิธี เช็คขอบยางประตูรถยนต์ ก่อนน้ำฝนจะเข้าตัวรถ

5 วิธีเช็คขอบยางประตูรถยนต์ ก่อนน้ำฝนจะเข้าตัวรถ
1. ตรวจสอบขอบ ประตูรถยนต์ทุกๆ 4 เดือน

2. สังเกตเนื้อยางว่าคงรูปเดิมหรือไม่

3. เมื่อปิดประตูขอบยางประกบแนบสนิทกับรถหรือป่าว

4. ขอบยางปกติต้องไม่แข็งตัวหรือนิ่มจนเกินไป

5. ปราศจากรอยแตกปริ บริเวณขอบยาง

ด้วยรักและความห่วงใยจาก www.รถนิยม.com

เลือกซื้ออุปกรณ์เสริมใช้ในรถเลือก รถนิยม.com

Car mount smartphone Car mount taplet.
anigif anigif
250-x-250 250-x-250

You Might Also Like

Leave Comments